hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 29/2012/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 29/2012/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Thông tư số 29/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------

Số: 29/2012/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 5 2012

THÔNG TƯ
Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
---------------------------

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 5 2012 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (sau đây gọi tắt là Hồ sơ), thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với công ty, cá nhân sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi tắt là cơ sở) đối với các loại rượu, bia, nước tiểu khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, bánh, mứt, kẹo; dụng cụ, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm; dụng cụ, nguyên liệu bao gói, chứa đựng các loại thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trừ trường hợp được quy định tại khoản hai của Điều này.

2. Các đối tượng không phải cấp Giấy chứng nhận gồm:

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ: Cơ sở chỉ có 02 lao động trở xuống trực tiếp tham gia sản xuất;

b) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ: Cơ sở chỉ có 02 nhân viên trở xuống trực tiếp kinh doanh;

c) Bán hàng rong;

d) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc trưng theo quy định.

Chương II
HỒ SƠ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP VÀ THU HỒI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đóng thành 01 quyển (02 bộ), gồm:

1. Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục một ban hành kèm theo Thông tư;

2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang vật dụng, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục hai hoặc Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư;

4. Bản chính hoặc bản sao chứng nhận Giấy xác nhận đã được đào tạo kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cở sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;

5. Bản chính hoặc bản sao chứng nhận Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cở sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.

Điều 4. Tiếp nhận và giám định tính hợp lệ của hồ sơ

1. Tiếp nhận và giám định tính hợp lệ của hồ sơ

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thu nạp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 8 của Thông tư này có trách nhiệm công ty giám định tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận của cơ sở theo quy định; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ; thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian giám định hồ sơ.

2. Thành lập đoàn thẩm định

a) Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ công ty giám định nội dung hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở.

b) Đoàn giám định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền giám định ra quyết định thành lập gồm từ 03 tới 05 thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn về an toàn thực phẩm, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia từ bên ngoài phù hợp chuyên môn tham gia Đoàn thẩm định).

3. Nội dung giám định cơ sở

Kiểm tra thông tin và giám định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định.

Các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Kết quả giám định cơ sở

a) Kết quả giám định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” vào Biên bản giám định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm theo Phụ lục 4 hoặc Biên bản giám định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm theo Phụ lục năm ban hành kèm theo Thông tư này và phù hợp với loại hình đăng ký sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

b) Trường hợp “Không đạt” phải ghi rõ lý do và thời hạn giám định lại (tối đa là 03 tháng). Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn giám định được ghi trong Biên bản giám định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục theo Phụ lục sáu ban hành kèm theo Thông tư này về cơ quan có thẩm quyền để công ty giám định lại theo quy định tại khoản một Điều này, giả dụ kết quả giám định lại vẫn không đạt thì Đoàn giám định lập biên bản và đề nghị với cơ quan có thẩm quyền không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở trong trường hợp xin cấp lại.

Biên bản giám định được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, Đoàn giám định giữ 01 bản và chủ cơ sở giữ 01 bản.

Điều năm. Cấp và cấp lại Giấy chứng nhận

1. Cấp Giấy chứng nhận

a) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giám định “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền phải cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo Phụ lục bảy hoặc Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu tại cơ sở và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, gồm:

- Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận: Bản gốc lưu tại cơ sở; bản sao lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;

- Quyết định thành lập đoàn giám định và công văn ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền thẩm định);

- Biên bản giám định cơ sở của Đoàn giám định với kết luận “Đạt”;

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận

a) Trước 06 tháng (tính tới ngày Giấy chứng nhận hết hạn), trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh, cơ sở phải nộp đơn yêu cầu theo Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư. Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại các Điều 3, 4 và năm của Thông tư này.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có văn bản yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư gởi đến cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận để được xem xét cấp lại. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở, trường hợp từ khước cấp lại, phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

3. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) 5.

Điều sáu. Phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Cơ sở đăng ký cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp phí thực hiện giám định và phí cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

2. Việc quản lý phí, lệ phí kiểm tra được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều bảy. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

1. Cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

a) Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:

- Rượu: Từ 3.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

- Bia: Từ 50.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

- Nước giải khát: Từ 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

- Sữa chế biến: 20.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

- Dầu thực vật: Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

- Bánh kẹo: Từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

- Bột và tinh bột: Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

- Dụng cụ, nguyên liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm trên.

b) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp Giấy chứng nhận đối với:

- Các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trong khuôn khổ địa bàn tỉnh/thành phố có công suất giao diện thấp hơn các cơ sở sản xuất có công suất giao diện theo quy định tại điểm a khoản một Điều này.

2) Cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

a) Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh trực thuộc thương nhân sản xuất thực phẩm có quy mô và mặt hàng sản xuất theo quy định tại điểm a khoản một Điều này; cơ sở kinh doanh thực phẩm của thương nhân kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn từ 02 (hai) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

b) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm của thương nhân kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở bán lẻ thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố đó; các cơ sở kinh doanh trực thuộc Thương nhân sản xuất có quy mô, mặt hàng và địa bàn sản xuất theo quy định tại điểm b, khoản một Điều này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download