hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Lịch sử cấp THPT năm học 2011 - 2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Lịch sử cấp THPT năm học 2011 - 2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Đề thi học sinh giỏi tỉnh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

(Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 – 2012

Khóa ngày: 17 / 11 / 2011
Môn thi: LỊCH SỬ           Cấp: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,00 điểm)

Câu 1: (8,0 điểm)
Qua bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (do Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo) và Luận cương chính trị của Đảng (do Trần Phú biên soạn thảo), hãy:
- Trình bày nội dung cốt tử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (do Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo).
- Trình bày các hạn chế của Luận cương chính trị của Đảng (do Trần Phú soạn thảo).
- Chứng minh rằng: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là 1 cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc khoa học và sáng tạo?

Câu 2: (4,0 điểm)
Ngay sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã có các chủ trương gì cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 5 1945? Ý nghĩa của các chủ trương đó?

Câu 3: (2,0 điểm)
Điền thông tin vào bảng sau về các doanh nghiệp Mặt trận ra đời từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (1930) tới khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (1945)?

TT Thời gian thành lập Tên mặt trận
1    
2    
...    

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,00 điểm)

Trình bày quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)? Mối quan hệ giữa Việt Nam với EU? Chứng minh rằng Liên minh châu Âu là doanh nghiệp liên kết khu vực lớn nhất thế giới?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download