hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,

Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gửi:..........................................................................

 

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sang sửa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

  một.một. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..............................................................................

...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................   

  một.hai. Địa chỉ :.............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:

    hai.một. Số phát hành:...........................  ; hai.hai. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:.................................

    hai.3. Ngày cấp:.................................  ; hai.4. Cơ quan cấp:......................................................

3. Thửa đất:

3.một. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp

3.hai. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính mới (nếu có)

          Thửa đất số:

      Thửa đất số:

          Tờ bản đồ số:

      Tờ bản đồ số:

          Diện tích:

      Diện tích:

    3.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................

4.  Nội dung kê khai bổ sung (kê khai theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

    4.một. …....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:........................................................................

...................................................................................................................................................          ...................................................................................................................................................

6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................................

      - ...........................................................................................................................................

      - ...........................................................................................................................................

 

   Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                      …., ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Ngày….. tháng…. 5 …..

Người thẩm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Ngày….. tháng…. 5 …..

Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
(Ký tên, đóng dấu)

  

Hướng dẫn viết đơn

- Đơn này  được sử dụng trong các  trường hợp: GCN cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi GCN mới.

- Đề gởi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gởi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gởi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;  

- Điểm một ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, 5 sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, 5 sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, 5 sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, 5 sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng 5 thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Điểm 4 kê khai bổ sung về các nội dung theoyêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức - Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp 1 GCN cho đa dạng thửa thì bỏ trống các điểm 2 ;3 ;4 và lập Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung 1 GCN theo Mẫu số 04c/ĐK  kèm theo.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download