hoặc
Tài liệu học tập Công văn 896/2013/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 896/2013/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Vướng mắc C/O mẫu E của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Công văn 896/2013/TCHQ-GSQL về vướng mắc C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------
Số: 896/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc C/O mẫu E

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 280/HQHCM-GSQL ngày 23/1/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E123601603080025, ngày 4/12/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 5517/TCHQ-GSQL ngày 12/10/12 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về khác biệt nhỏ đối với C/O mẫu D không áp dụng đối với C/O mẫu E. Qua theo dõi các C/O mẫu E do Trung Quốc phát hành, Tổng cục Hải quan thấy rằng có 1 số chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O biểu đạt ký dọc. Theo đó, giả dụ chữ ký dọc được đối chiếu phù hợp với chữ ký thông báo tại công văn của Tổng cục Hải quan thì được xem xét ưng ý.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để tổ chức thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download