hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định việc thu thập, sử dụng, san sẻ, bảo đảm an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước. 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----------------------

Số: 25/2010/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 15 tháng 11 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc thu thập, sử dụng, san sẻ, bảo đảm an toàn và bảo vệ
thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin
điện tử của cơ quan Nhà nước
_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 5 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc thu thập, sử dụng, san sẻ thông tin cá nhân và các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước (sau đây gọi là cổng thông tin điện tử).

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP đang quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử (sau đây gọi là cơ quan chủ quản).

2. Cá nhân khai thác, sử dụng cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trang thông tin điện tử là trang thông tin hoặc 1 giao hội trang thông tin trên môi trường mạng dùng cho cho việc cung cấp, đàm đạo thông tin.

2. Cổng thông tin điện tử là điểm truy vấn cập duy nhất trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

3. Thông tin cá nhân là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất 1 trong các thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số dế yêu, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Những thông tin thuộc bí mật cá nhân gồm có hồ sơ y tế, hồ sơ nộp thuế, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng và các bí mật cá nhân khác.

4. Trang chủ là trang thông tin đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở cổng thông tin điện tử theo địa chỉ cổng thông tin điện tử mà cơ quan, doanh nghiệp đã đăng ký và được cấp.

5. Người sử dụng là cá nhân khai thác, sử dụng cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước hoặc người đại diện theo pháp luật của cá nhân đó.

Điều 4. Nguyên tắc thu thập, sử dụng, san sẻ, bảo đảm an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân

1. Việc thu thập, sử dụng và san sẻ thông tin cá nhân qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước được bảo vệ và bảo đảm an toàn.

2. Việc đàm đạo, truyền đưa, lưu trữ thông tin cá nhân trên cổng thông tin điện tử được bảo vệ và bảo đảm an toàn theo quy định pháp luật.

3. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân phải được sự đồng ý của cá nhân đó trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân là yêu cầu đề nghị trong quá trình giao diện, xây dựng, vận hành, bảo trì và nâng cấp cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download