hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng cung cấp hàng hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng cung cấp hàng hóa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu Hợp đồng cung cấp hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA

Số:……./………..

                                                                                                  ......., ngày....... tháng....... 5...........

Gói thầu: ...................................(tên gói thầu)

Thuộc dự án: ..............................(tên dự án)

- Căn cứ…………………………………………………………………………………

- Căn cứ Quyết định số........ ngày......... tháng.......... 5........... của............ về việc phê ưng chuẩn kết quả đấu thầu gói thầu.......... và thông báo trúng thầu số........... ngày.......... tháng............. 5...... của Bên mời thầu;

- Căn cứ Biên bản thương thuyết hoàn thiện Hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ......... tháng.......... 5 .......;

Chúng tôi, đại diện cho các Bên ký Hợp đồng, gồm có:

Bên mua

Tên Bên mua (Tên Chủ dự án, Bên mời thầu hoặc Tổ chức shopping hàng hóa):

.....................................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................................................................................................

Fax: ............................................................................................................................................

Email:..........................................................................................................................................

Tài khoản: .................................................................................................................................

Mã Số thuế: ...............................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà: .................................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................................

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ....... ngày.......... tháng.......... 5......................................

(trường hợp được ủy quyền).

Bên bán

Tên Bên bán (Tên nhà thầu trúng thầu):................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................................................................................................

Fax: ............................................................................................................................................

Email:..........................................................................................................................................

Tài khoản: .................................................................................................................................

Mã Số thuế: ...............................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà: .................................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................................

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ....... ngày.......... tháng.......... 5......................................

(trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều một. Đối tượng Hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều hai. Thành phần Hợp đồng

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản Hợp đồng (kèm theo Phụ lục);

2. Biên bản thương thuyết hoàn thiện hợp đồng;

3. Quyết định phê ưng chuẩn kết quả trúng thầu;

4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;

5. Điều kiện chung của Hợp đồng;

6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

7. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);

8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên bán

Bên bán cam kết cung cấp cho Bên mua toàn bộ các loại hàng hóa như nêu tại Điều một của Hợp đồng này, song song cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên mua

Bên mua cam kết thanh toán cho Bên bán giá trị hợp đồng nêu tại Điều năm của Hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng cũng như thực hiện toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

Điều năm. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.

1. Giá trị hợp đồng .................. [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá trị hợp đồng được ký bằng đa dạng đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 100 triệu USD + 30 tỷ VND (một trăm triệu đola Mỹ và ba mươi tỷ đồng Việt Nam)].

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng (Điều 14 ĐKCT).

Điều sáu. Loại hợp đồng: ...............................................................................

(Nêu loại hợp đồng phù hợp với khoản một Mục 11 Chương I).

Điều bảy. Thời gian thực hiện hợp đồng: ......................................................

(Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản hai mục một Chương I, HSDT và kết quả thương thuyết hoàn thiện Hợp đồng giữa 2 bên).

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

1– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, giả dụ phát sinh tranh chấp, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2– Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này mà các bên không tự giải quyết được sẽ được giải quyết chung thẩm tại …..

3– Các chi phí về kiểm tra, xác minh và phí …. do bên có lỗi chịu.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ............ (ghi cụ thể ngày có hiệu lực của Hợp đồng phù hợp với quy định tại khoản bảy Điều một ĐKC).

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi 2 bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành .......... bộ, Bên mua giữ........... bộ, Bên bán giữ ............. bộ, các bộ Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN MUA

BÊN BÁN

1. MẪU PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG 

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Hợp đồng số........, ngày........... tháng.......... 5.............)

(Phụ lục này được lập dựa trên cơ sở yêu cầu của HSMT, HSDT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thuyết hoàn thiện Hợp đồng, bao gồm danh mục hàng hóa được cung cấp).

Danh mục hàng hóa

1...................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................

4.......................................................................          

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download