hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho) ban hành theo ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S09-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: ......................................

Tờ số ...................................................

- Tên nhãn hiệu, quy cách, vật tư: .......................................................................................................

- Đơn vị tính: ........................................................................................................................................

- Mã số: ................................................................................................................................................

Mẫu số S09-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 tới trang .......

- Ngày mở sổ: ........

 

Thủ kho
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... 5 ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download