hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học số 30/2014/TT-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học số 30/2014/TT-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học của Bộ giáo dục và đào tạo. Theo đó, kết quả học tập của học sinh tiểu học sẽ được đổi thay toàn diện về việc dùng điểm số, xếp loại để đánh giá học sinh.

Quy định đánh giá học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------

Số: 30/2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 5 2014 

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Căn cứ  ngày 18 tháng 4 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ  ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục;  ngày 11 tháng năm 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục;  ngày 09 tháng 01 5 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều một của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 5 2014. Thông tư này thay thế  ngày 27 tháng 10 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các công ty có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download