hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng thành lập đại lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng thành lập đại lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu hiệp đồng thành lập đại lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------- 

HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ

Số./HĐĐL....

Hôm nay ngày... tháng... 5... tại... chúng tôi gồm có

Bên giao đại lý

- Tên doanh nghiệp:...

- Địa chủ trự sở chính:

- Điện thoại:... Telex:... Fax:...

- Tài khoản số:... Mở tại ngân hàng:.....

- Đại diện:... (theo đúng quy định của pháp luật)

- Chức vụ:....

Sau đây gọi tắt là bên A

Bên đại lý:

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ hội sở chính:

- Điện thoại:... Telex:... Fax:

- Tài khoản số:.. (theo đúng quy định của pháp luật)

- Chức vụ:...

Sau đây gọi tắt bên B

Hai bên hợp nhất lập hiệp đồng thành lập đại lý với các điều khoản sau:

Điều 1: Thiết lập đại lý

1. Bên A giao cho bên B làm đại lý để bán (hoặc thu mua, vận chuyển) loại hàng…

2. Tại địa điểm: ….

3. Bên B có thể nhân danh Bên A trong giao dịch, có thể yêu cầu Bên A kẻ biển treo tại cửa hàng của mình.

Điều 2: Nhiệm vụ của bên đại lý.

Bên B cam kết thực hiện các hoạt động đại lý sau đây nhằm phát huy cao nhất hiệu quả doanh thương của mình.

1. Lập cửa hàng hoặc phòng trưng bày tại các cơ sở kinh doanh để bán sản phẩm cho bên A đưa đến, cam đoan không tự ý đưa hàng hóa khác vào bán khi chưa có sự bằng lòng của Bên A; bán hàng đúng giá qui định của Bên A, thu tiền ngay, chỉ bán chịu cho khách hàng nào đó khi được bên A đồng ý trước.

2. Bên B quy định số nhân sự làm việc trong cửa hàng và phòng trưng bày, qui định giá cả thuê nhà, địa điểm kinh doanh và mức công lao động tại các cơ sở của đại lý (nếu không có thỏa thuận khác).

3. Giới thiệu các địa điểm ký gởi tin cậy để bán hàng hóa cho Bên A.

5. Thay mặt bên A giải quyết các giao dịch khác đi được bên A ủy quyền cụ thể.

6. Bên B thực hiện kiểm kê và báo cáo hàng tháng tình hình kinh doanh cho bên A vào ngày… trong từng tháng bằng (văn bản, điện tín, Fax v.v…)

7. Khi có đơn hàng cần cung cấp ngay thì kịp thời thông tin cho Bên A mà không cần chờ đúng thời điểm của báo cáo tháng.

8. Thực hiện các hình thức quảng cáo hàng hóa trong từng hàng hóa và trên các dụng cụ thông tin thích hợp tại khu vực bán hàng của bên B.

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A trong toàn bộ hoạt động đại lý.

Điều 3. Trách nhiệm của bên giao đại lý

1. Giao hàng đúng số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm như đã thỏa thuận trong hiệp đồng và thanh toán các chi phí di chuyển hàng hóa (nếu có)

2. Hỗ trợ tài chính để chi phí trong khuôn khổ chức năng đại lý mà bên B đã đề nghị đúng số lượng và thời hạn.

 3. Cung cấp các phụ tùng, phụ liệu dự trữ cho các hoạt động sửa chữa, bảo hành hàng hóa cho khách hàng của Bên B đúng như đã quảng cáo.

4. Thực hiện các hoạt động kiểm toán sổ sách kế toán của Bên B, thanh tra các hoạt động thương mại của đại lý và hàng tồn kho.

Điều 4: Phương thức thanh toán thù lao cho bên đại lý.

1. Bán sản phẩm: Bên B được hưởng… giá bán các sản phẩm và được thu ngay sau khi nhận tiền bán hàng (do thỏa thuận).

2. Trả thù lao cho việc giới thiệu cho Bên A các nhà buôn lẻ hoặc cửa hàng ký gởi có tín nhiệm.

Mỗi mối hàng bên B được nhận số tiền tương đương… đồng sau khi đã thanh toán đủ số tiền cho bên A.

3. Các thù lao khác….

Điều năm. Cách thức lập phụ lục của hợp đồng

Những hoạt động cụ thể phục vụ cho hiệp đồng đại lý giữa 2 bên như: quảng cáo, bảo hành, sửa chữa, giao nhận hàng hoặc các hoạt động khác phát sinh ngoài hiệp đồng sẽ được thành lập phụ lục riêng nhưng được xem là 1 thành phần của bản hiệp đồng này.

Điều sáu. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Bên B bằng lòng ký quỹ với số tiền là:… đ (viết bằng chữ) gởi vào tài khoản của bên A được mở tại ngân hàng Ngoại thương… (số tài khoản)

2. Trường hợp bên B có vi phạm 1 trong các điều khoản 2 bên đã cam kết trong hiệp đồng thì số tiền này sẽ được bên A phạt do vi phạm hiệp đồng hoặc khấu trừ vào bổn phận thanh toán mà bên B không có quyền khiếu nài với bất cứ lý do nào.

Điều 7: Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng

1. Bên đai lý cam kết thanh toán đúng thời hạn cho bên A như đã cam kết trong hợp đồng; trường hợp bên B thanh toán không đúng hạn, số ngày quá hạn bên B phải chịu phạt quá hạn là… % ngày; nhưng thời gian không quá… ngày.

2. Nếu sau 30 ngày (kể từ ngày nợ quá hạn) mà bên B vẫn chưa thanh toán đủ số tiền nợ quá hạn, bên A có quyền ngưng cung cấp hàng hóa và đơn phương đình chỉ hiệp đồng. Số tiền ký quỹ như nêu tại Điều sáu sẽ được khấu trừ trong việc thanh toán (như nói tại Điều sáu, khoản 2) mà bên B không được quyền khiếu nài.

Điều 8: Những thỏa thuận khác

1. Khi  xác lập quan hệ hiệp đồng đại lý yêu cầu bên đại lý phải có giấy chứng chỉ hành nghề và giấy phép đăng ký kinh doanh (đây là 1 quy định bắt buộc).

2. Bên đại lý cam kết tiêu thụ lượng sản phẩm hàng hóa do bên giao đại lý quy định… (nếu số lượng cụ thể). Nêu số lượng hàng hóa không bảo đảm thì bên giao đại lý có quyền đơn phương đình chỉ hiệp đồng hoặc chuyển đổi phương thức.

3. Trong vòng… tháng 1 lần: thời gian từ ngày 01 tới ngày 10 của quý/tháng ngay sau đó, 2 bên sẽ cử đại diện tới để cùng nhau kiểm tra và rà soát lại tiến độ thực hiện hiệp đồng, địa điểm được ấn định tại… Có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung, đính kèm theo hiệp đồng và coi đó là bộ phận không thể tách rời trong hiệp đồng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

1/ Hai bên cầu chủ động thông báo cho nhay biết tiến độ thực hiện hiệp đồng, giả dụ có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương mại bảo đảm 2 bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2/ Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì 2 bên hợp nhất sẽ khiếu nài đến tòa án… là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3/ Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng

1. Những trường hợp có thể chấm dứt hợp song song hạn.

- Bên B không đủ khả năng thực hiện các bổn phận hiệp đồng trong… tháng liên tục.

- Bên B bị khiếu nài yêu cầu tuyên bố phá sản, cửa hàng, tài sản, hàng hóa bị tòa án kê biên.

- Khi 1 bên yêu cầu chấm dứt hiệp đồng mà không cần nêu lý do hoặc lỗi của Bên kia.

Sau… ngày tuyên bố chấm dứt hiệp đồng bên B phải giao trả hàng hóa, tài sản cho bên A theo các cách thức Bên A yêu cầu. Bên nào yêu cầu chấm dứt hiệp đồng phải chịu chi phí giao trả hàng hóa tài sản.

2. Chuyển nhượng hiệp đồng.

Hợp đồng này được thành lập và thực hiện giữa 2 bên đã ký kết, không bên nào được chuyển nhượng quyền và bổn phận cho bên vật dụng ba khi không có sự đồng ý của bên kia. Bên B giao dịch với khách hàng để bán hàng có quyền và bổn phận theo 1 hiệp đồng khác.

3. Gia hạn hợp đồng

Hợp đồng này có thể được gia hạn theo sự đề nghị của Bên A trước khi hết thời hạn hiệp đồng là… ngày (nêu hình thức cụ thể).

Hợp đồng này được thành lập… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, gởi cơ quan… bản (nếu cần).

                           ĐẠI DIỆN BÊN B                                                        ĐẠI DIỆN BÊN A

                                  Chức vụ                                                                    Chức vụ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download