hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

                                  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............

Tên tôi là:….....CMND (Hộ chiếu)   số.............., cấp ngày.......tháng.......5 ......, nơi cấp..............

Thường trú tại:...................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Số ĐT:................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho các người đứng tên chủ sở hữu sau đây:

Địa chỉ nhà ở (căn hộ):...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.......................m2. Số tầng (tầng):.............................

Kết cấu nhà:…..........……….................................................................................

Cấp, hạng nhà ở:................................................................ ……………………….

Năm xây dựng:.......................................................................................................

DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................

cấp ngày............./............../................

Tên chủ sử dụng đất (**).........................................................................................

.................................................................................................................................

DT đất ở............................m2.

Sử dụng riêng:.........................m2.

Sử dụng chung: ..................................m2

Thửa đất số:.............................................................................................................

Tờ bản đồ số...........................................................................................................

Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất số:.....................................

Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng... .........5 ..  .........tới ngày...........tháng....  ......5..........

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................         

3......................................................................................................................

       Tôi cam đoan các lời khai trong đơn là đúng sự thật, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

Xác nhận của UBND cấp xã

(đối với trường hợp người đề nghị cấp giấy
chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại
điểm g hoặc điểm h khoản một Điều 43 của Nghị địnhsố 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)

.........., ngày ....... tháng ......5..........

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không song song là chủ sử dụng đất ở. 

Mẫu BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở  (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)

          

      Xác nhận của …………………           .............., ngày ....... tháng …năm.........

(Xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện giả dụ là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã giả dụ là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download