hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu khai thuế GTGT

Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 02/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

TỜ KHAI THUẾ GTGT DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... 5 …....

[02] Lần đầu:                      [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………......................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………..................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT
1 Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang [21] 
2 Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư
2.1 Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ [22] [23]
2.2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [24] [25] 
b Điều chỉnh giảm [26] [27]
3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([28] = [23] + [25] - [27]) [28]
4 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất buôn bán cùng kỳ tính thuế [28a]
5 Thuế GTGT chưa được hoàn tới kỳ kê khai của dự án đầu tư ([29] = [21] + [28] - [28a]) [29]
6 Thuế GTGT đề nghị hoàn [30]
7 Thuế GTGT chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ [31]
8 Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29] - [30] - [31]) [32]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: .......    

Ngày ....... tháng ….... 5 …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download