hoặc
Tài liệu học tập Công văn 135/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 135/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon

Công văn 135/GSQL-GQ1 về vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 135/GSQL-GQ1
V/v: Vướng mắc xuất khẩu
quặng Zircon

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 5 2013  

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 130/HQTTH-NV và công văn số 133/HQTTH-NV ngày 06/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60-64% của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 (có hiệu lực từ ngày 04/02/2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT) thì việc xuất khẩu mặt hàng bột Zircon phải đạt hàm lượng ZrO2 ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75mm. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60÷64%, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ Điều sáu Thông tư số 41/2012/TT-BCT hướng dẫn Công ty thực hiện.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download