hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa

Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 1596/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 5 2013

 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 217/CV-LĐTBXH ngày 08 tháng 3 5 2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về chế độ cho người lao động của Nhà máy Chế biến thủy sản F42 thuộc Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản năm, Điều 51 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng sáu 5 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa giả dụ bị nghỉ việc, thôi việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp thì được thanh toán trợ cấp nghỉ việc, thôi việc theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, theo quy định tại mục II Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 5 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng sáu 5 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc công bố giá trị doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạo Tổ giúp việc lập phương án sử dụng lao động (trong phương án cổ phần hóa), trình cơ quan có thẩm quyền phê ưng chuẩn theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP và giải quyết chế độ cho người lao động theo phương án sử dụng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê ưng chuẩn.

2. Đối với số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê ưng chuẩn, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưởng chế độ hưu trí thì công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Theo quy định nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và các Sở, ban ngành hướng dẫn công ty cùng với Ban chấp hành công đoàn cơ sở rà soát lại từng hồ sơ của từng người lao động theo các danh sách lao động trong phương án sử dụng lao động đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê ưng chuẩn tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 5 2008, trường hợp có đổi thay so với phương án sử dụng lao động đã được phê ưng chuẩn thì trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng điều chỉnh phương án sử dụng lao động và giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo đúng quy định của pháp luật lao động./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Minh Hào

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download