hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn thi hành giải pháp thoát nước và xử lý nước thải số 04/2015/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn thi hành giải pháp thoát nước và xử lý nước thải số 04/2015/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 03 tháng 04 5 2015.

Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 04/2015/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 5 2015

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2014/NĐ-CP
NGÀY 06/8/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 5 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 5 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải,

Điều một. Quản lý xử lý nước thải phi tập trung

1. Đối tượng áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung phải tuân thủ theo quy định tại khoản một, Điều 23 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

2. Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung:

a) Xử lý nước thải phi tập trung tại chỗ: thường được áp dụng đối với các hộ thoát nước riêng lẻ với tổng lượng nước thải dưới 50m3/ngày.đêm, thiết bị/trạm xử lý nước thải được đặt ngay tại khuôn viên của hộ thoát nước.

b) Xử lý nước thải phi tập trung theo cụm: thường được áp dụng đối với các hộ thoát nước ở gần nhau với tổng lượng nước thải từ 50 m3/ngày.đêm tới 200 m3/ngày.đêm. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, trạm xử lý nước thải có thể được đặt tại khuôn viên của 1 hộ thoát nước hoặc ở 1 vị trí riêng biệt, thuận lợi để nhặt nhạnh nước thải từ các hộ thoát nước.

3. Tiêu chí lựa chọn công nghệ để xử lý nước thải phi tập trung

a) Quy mô công suất trạm/nhà máy xử lý nước thải;

b) Thành phần và tính chất nước thải phát sinh, mức độ ô nhiễm, sức chịu tải nguồn thu nhận, vị trí xả nước thải sau xử lý từ nơi phát sinh nước thải;

c) Mức độ sử dụng năng lượng cần thiết cho nhặt nhạnh xử lý;

d) Các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ về chất lượng nước thải sau xử lý;

đ) Điều kiện về công nghệ, tài chính và năng lực quản lý, vận hành trạm/nhà máy xử lý nước thải;

e) Điều kiện về khí hậu, địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn;

g) Khả năng mở rộng hoặc nâng công suất và khả năng kết nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tương lai;

h) Các yếu tố khác về môi trường có liên quan.

Điều hai. Quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước

1. Các phương án xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước:

a) Xử lý bùn thải tại các trạm/nhà máy xử lý nước thải có khu xử lý bùn thải trong khuôn khổ nhà máy.

b) Xử lý bùn thải tại các khu xử lý bùn thải hoặc tại các cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt y.

Đơn vị thoát nước căn cứ vào khối lượng bùn thải cần phải xử lý, vị trí khu xử lý/cơ sở xử lý chất thải rắn, công nghệ xử lý và các điều kiện kinh tế - công nghệ của địa phương để lựa chọn phương án xử lý bùn thải cho phù hợp.

2. Xử lý bùn thải hệ thống thoát nước bao gồm các nội dung như sau:

a) Tách nước sơ bộ, ổn định bùn thải, khử các chất hữu cơ dễ gây thối rữa;

b) Xử lý sơ bộ bùn thải, tăng cường khả năng nhả nước của bùn thải;

c) Làm khô bùn thải;

d) Vận chuyển bùn thải, khử độc bùn thải;

đ) Sử dụng lại bùn thải cho các mục đích khác nhau;

e) Xử lý bùn, nước bùn thải đạt quy chuẩn công nghệ quy định.

Điều 3. Quản lý bùn thải bể tự hoại

1. Yêu cầu về nhặt nhạnh, di chuyển bùn thải bể tự hoại:

Các dụng cụ, trang đồ vật thông hút, nhặt nhạnh và di chuyển bùn thải bể tự hoại phải là các dụng cụ chuyên dụng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật về giao thông và bảo vệ môi trường.

2. Trách nhiệm của công ty cung cấp dịch vụ nhặt nhạnh, di chuyển bùn thải bể tự hoại:

a) Lập hồ sơ quản lý khách hàng bao gồm:

 • Tên chủ hộ/đơn vị/số người;
 • Địa chỉ;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ;
 • Kích thước và dung tích bể tự hoại;
 • Lịch thông hút bể tự hoại theo định kỳ;
 • Các thông tin khác giả dụ cần thiết.

b) Bùn thải bể tự hoại phải được di chuyển tới khu xử lý tập trung đã được quy hoạch hoặc vị trí do cơ quan có thẩm quyền cho phép; Khuyến khích xử lý bùn thải bể tự hoại tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung trên cơ sở khả năng thu nhận xử lý của nhà máy, các điều kiện về môi trường và chi phí xử lý hợp lý;

c) Chi phí thông hút, di chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại do các chủ hộ gia đình, cơ quan hành chính, và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chi trả theo hiệp đồng với công ty cung cấp dịch vụ;

d) Lập nhật ký công tác, hồ sơ quản lý việc nhặt nhạnh, di chuyển bùn thải bể tự hoại và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, phải chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra như làm phát tán, rò rỉ bùn thải bể tự hoại gây ô nhiễm môi trường. Hồ sơ quản lý việc nhặt nhạnh, di chuyển bùn thải bể tự hoại bao gồm các nội dung căn bản như sau:

 • Thông tin chung về công ty cung cấp dịch vụ nhặt nhạnh, vận chuyển;
 • Số chuyến xe thực hiện dịch vụ thông hút trong ngày/tháng/quý;
 • Khối lượng bùn bể tự hoại được thông hút và nhặt nhạnh, vận chuyển;
 • Loại hình bể tự hoại được thông hút, nhặt nhạnh (từ công trình vệ sinh công cộng, hộ gia đình, cơ quan....), lý do thông hút (tắc, phá dỡ để xây dựng công trình, di chuyển sang vị trí khác…);
 • Vị trí đổ thải (trạm xử lý, bãi đất trống, bãi đổ theo quy hoạch...);
 • Chi phí di chuyển, phí thu;
 • Các thông tin khác giả dụ cần thiết.

đ) Bùn thải bể tự hoại được di chuyển bằng dụng cụ chuyên dụng và các dụng cụ này bảo đảm các yêu cầu an toàn công nghệ sau:

 • Bền vững cơ học và hóa học khi vận hành;
 • Không gây rò rỉ, phát tán bùn, mùi ra môi trường;
 • Có các biện pháp xử lý sự cố khi vận hành.

3. Trách nhiệm của công ty xử lý bùn thải bể tự hoại:

a) Tiếp nhận và xử lý an toàn bùn thải bể tự hoại từ các chủ nguồn thải, từ công ty cung cấp dịch vụ nhặt nhạnh, di chuyển phân bùn thải bể tự hoại trên cơ sở hiệp đồng được ký kết giữa các bên;

b) Lập hồ sơ theo dõi định kỳ lượng bùn thải bể tự hoại thu nhận để xử lý. Nội dung của hồ sơ quản lý bao gồm:

 • Các thông tin căn bản về công ty xử lý bùn thải bể tự hoại;
 • Khối lượng/dung tích/số xe chở phân bùn được tiếp nhận;
 • Lượng chế phẩm sinh học/ hóa chất sử dụng (nếu có);
 • Nhật ký theo dõi chế độ vận hành các công trình trong dây chuyền công nghệ xử lý (bao gồm cả xử lý sự cố...);
 • Khối lượng phần chất rắn sau xử lý.

Điều 4. Quản lý, sử dụng nước thải sau xử lý

1. Việc quản lý, sử dụng nước thải sau xử lý phải hướng đến việc tiện tặn tài nguyên nước, sử dụng an toàn, bảo đảm các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường.

2. Nước thải sau xử lý cốt tử được sử dụng cho các mục đích: Tưới tiêu nông nghiệp; tưới cây, rửa đường, rửa xe; tái sử dụng trong công nghiệp; bổ sung nước cho hồ chứa nước dùng cho phong cảnh giải trí; sử dụng tuần hoàn hoặc cho các mục đích khác. Chất lượng nước thải sau xử lý nhằm sử dụng lại phải bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn công nghệ nhà nước về chất lượng nước sử dụng cho các mục đích tương ứng và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download