hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 6219/2012/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 6219/2012/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015

Quyết định 6219/2012/QĐ-UBND phê duyệt y "Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp nhà nước thành phố Hồ Chí Minh công đoạn 2012-2015".

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

Số: 6219/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012-2015”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng sáu 5 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt y Chương trình phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông công đoạn 2011 - 2015;

Xét yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 20/TTr-STTTT ngày 27 tháng 11 5 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nhà nước thành phố Hồ Chí Minh công đoạn 2012-2015”.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổng công ty và Công ty nhà nước trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 


Lê Mạnh Hà

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download