hoặc
Tài liệu học tập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu sổ sách kế toán

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ là sổ kế toán dùng để theo dõi chi phí sản xuất buôn bán phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ để làm căn cứ tính chi phí sản xuất buôn bán dở dang cuối kỳ... Biểu mẫu này được ban hành kèm theo  ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vị: …………

Địa chỉ: ………...

 Mẫu số S37-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng …. 5 ….

Tên sản phẩm, dịch vụ: …............................................................................

Chỉ tiêu
Tổng số tiền
Chia ra theo khoản mục
Nguyên liệu, vật liệu ... ... ... ... ... ... ...
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ                  
2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ                  
3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ                  
4.  Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ                  

 

 Người lập
(ký, họ tên)

 Ngày … tháng … 5 …

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download