hoặc
Tài liệu học tập Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX sẵn sàng báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục măng non và bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 10363/VPCP-KGVX
V/v sẵn sàng báo cáo giải trình việc thực hiện
chính sách pháp luật về giáo dục mầm non
và bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 5 2012

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIII (Công văn số 654/UBVNGDTTN13 ngày 10 tháng 12 5 2012) về việc phân công lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục măng non và bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương sẵn sàng báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục măng non công đoạn 2006 - 2012; đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông công đoạn 2006 - 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát triển giáo dục măng non và giáo dục phổ thông công đoạn 2013 - 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 5 2012.

2. Ủy quyền Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng doanh nghiệp về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục măng non và bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download