hoặc
Tài liệu học tập Mẫu khai đăng ký tên miền dành cho Tổ chức, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu khai đăng ký tên miền dành cho Tổ chức có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Mẫu khai đăng ký tên miền dành cho Công ty,Tổ chức

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

(Cho Công ty, Tổ chức)

1. Tên miền đăng ký

 

............................................................................................................

 

 

2. Máy chủ DNS chuyển giao

 

(Lưu ý: Mục này đề nghị phải đã có khai báo hầu hết tối thiểu 01 máy chủ Primary và 01 máy chủ Secondary trước khi nộp hồ sơ đăng ký).

 

Tên DNS Primary:       .........................................................................

Địa chỉ IP:                   .........................................................................

Tên DNS Secondary : .........................................................................

Địa chỉ IP:                   .........................................................................

Tên DNS Secondary : .........................................................................

Địa chỉ IP:                   .........................................................................

 

 

3. Chủ  thể đăng ký tên miền

   Tên Chủ  thể

   Tên giao du Quốc tế và tên viết tắt

   Địa chỉ liên hệ

   Số dế yêu / Fax

   Email (bắt buộc)

   Homepage:

  

 

  

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................    ......................................................................................................

   …………………………………………………………………...

 

4. Người quản lý tên miền

   Họ và tên / Chức vụ

   Địa chỉ liên hệ

   Số dế yêu / Fax

   Email (bắt buộc):

 

 

   ......................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   ……………………………………………………………………....................

 ...........................................................................................................

 

5. Người quản lý kỹ thuật

   Họ và tên / Chức vụ

   Địa chỉ liên hệ

   Số dế yêu / Fax

   Email (bắt buộc):

 

 

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   ……………………………………………………………………....................

   ........................................................................................................

  ..........................................................................................................

6. Địa chỉ thanh toán

Tên cơ quan thanh toán:

Ủy quyền thanh toán cho:

Người chịu trách nhiệm thanh toán:

Địa chỉ thanh toán:

Số dế yêu / Fax:

Email (bắt buộc):

 

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

  .........................................................................................................

   .........................................................................................................   

  .........................................................................................................    ........................................................................................................

   ……………………………………………………………………

 

 

 

7. Mục đích sử dụng tên miền

 

  ........................................................................................................

  ........................................................................................................

 

 

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết thực hiện:

  1. Tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Bưu chính Viễn thông.
  2. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
  3. Nộp hầu hết " Bản khai đổi thay tên miền" mỗi khi có đổi thay thông tin về địa chỉ liên lạc, email, số dế yêu, số fax…về Nhà đăng ký tên miền. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Nhà đăng ký tên miền không tới đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn tới mất tên miền.

 

 

, ngày       tháng     năm          

 

 

 

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 Download biểu mẫu để biết thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download