hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 20/2012/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 20/2012/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,

Thông tư số 20/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

BỘ CÔNG THƯƠNG

---------------
Số: 20/2012/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 5 2012

THÔNG TƯ
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng
đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
___________________________

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Công Thương và Nghị định 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng sáu 5 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 5 2004 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 5 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và công ty thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng sáu 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều một. Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Sở Công Thương) được thực hiện như sau:

1. Nội dung báo cáo

Thực hiện theo danh mục biểu mẫu, các biểu mẫu và giải thích tại Phụ lục một, hai và 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thời hạn báo cáo

- Báo cáo tháng: Ngày 20 hàng tháng;

- Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý;

- Báo cáo sáu tháng: Ngày 20 tháng 6;

- Báo cáo năm: Ngày 20 tháng 12;

- Báo cáo chính thức năm: Ngày 15 tháng 3 5 sau.

3. Phương thức gởi báo cáo

Các báo cáo thống kê được gởi dưới 2 hình thức: bằng văn bản và thư điện tử.

Điều hai. Trách nhiệm của các Sở Công Thương

Các Sở Công Thương có trách nhiệm:

1. Báo cáo toàn bộ, chính xác các chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo;

2. Lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo;

3. Gửi báo cáo bảo đảm đúng ngày nhận báo cáo của tổ chức nhận báo cáo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 5 2012.

2. Đơn vị nhận báo cáo thực hiện theo danh mục biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục một ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, yêu cầu gởi ý kiến về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để kịp thời xem xét, chỉnh lý./. 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TT Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tổng cục Thống kê - Bộ KHĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ , Tổng cục, Cục (qua mạng nội bộ);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Tuấn Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download