hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,

Thông tư số 29/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

---------------
Số: 29/2011/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 5 2011

THÔNG TƯ
Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp
dịch vụ ngân hàng trên Internet
________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Luật các doanh nghiệp tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Luật giao thiệp điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 5 2007 của Chính phủ về giao thiệp điện tử trong hoạt động ngân hàng;

Căn cứ Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 5 2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng hai 5 2007 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật giao thiệp điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 5 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet như sau:

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet (sau đây gọi chung là tổ chức cung cấp dịch vụ) tại Việt Nam.

Điều hai. Giải thích từ ngữ và thuật ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dịch vụ ngân hàng trên Internet (dịch vụ Internet Banking): là các dịch vụ ngân hàng được cung cấp thông qua mạng Internet, bao gồm:

a) Thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ và các dịch vụ của tổ chức.

b) Dịch vụ tra cứu thông tin như: tra cứu thông tin khách hàng, tài khoản, truy tìm số dư và các thông tin khác.

c) Thực hiện các giao thiệp tài chính online như: dịch vụ về tài khoản, chuyển khoản, cấp tín dụng, thanh toán qua tài khoản.

d) Các dịch vụ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Hệ thống Internet Banking: là 1 tập trung có cấu trúc các trang đồ vật phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng truyền thông và an ninh bảo mật phục vụ cho việc quản lý và cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

3. Khách hàng: là các doanh nghiệp, cá nhân liên quan tới sử dụng dịch vụ Internet Banking.

4. Xác thực 2 yếu tố: là phương pháp xác thực yêu cầu 2 yếu tố khác nhau để chứng minh tính đúng đắn của 1 danh tính. Xác thực 2 yếu tố dựa trên các thông tin mà người dùng biết như mã số khách hàng, mật khẩu, cùng với các gì mà người dùng có như mật khẩu sử dụng 1 lần (OTP), ma trận lưới ngẫu nhiên, dấu hiệu sinh trắc học, hoặc các đồ vật hỗ trợ khác để chứng minh danh tính.

5. Tài khoản đặc quyền: là tài khoản truy tìm cập vào hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện các công việc đặc trưng hoặc truy tìm cập vào dữ liệu nhạy cảm. Tài khoản đặc quyền thường sử dụng cho việc cấu hình đồ vật, quản trị hệ thống, quản trị hệ điều hành, quản trị cơ sở dữ liệu hay quản trị ứng dụng nghiệp vụ (ví dụ như các tài khoản root, supervisors, system, administrator).

Điều 3. Nguyên tắc chung đối với việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet của tổ chức cung cấp dịch vụ

1. Đảm bảo tính bí mật

a) Đảm bảo bí mật thông tin liên quan tới tài khoản, tiền gởi, tài sản gởi và các giao thiệp của khách hàng theo quy định của pháp luật.

b) Mật khẩu khách hàng, khóa mã hóa và các mã khóa khác phải được mã hóa trong quá trình giao thiệp, trên đường truyền và lưu trữ tại tổ chức cung cấp dịch vụ.

2. Đảm bảo tính sẵn sàng

a) Cam kết khả năng hoạt động liên tục của hệ thống Internet Banking 1 cách công khai, rõ ràng và được nêu rõ trong hiệp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng. Cam kết này tối thiểu phải bao gồm cam kết về tổng thời gian ngừng hệ thống trong 5, khoảng thời gian cung cấp dịch vụ trong ngày, thời gian bình phục hệ thống sau khi gặp sự cố.

b) Đáp ứng đủ nguồn lực về hạ tầng công nghệ thông tin và nhân sự bảo đảm cung cấp dịch vụ Internet Banking liên tục đúng như cam kết của tổ chức cung cấp dịch vụ với khách hàng.

c) Xây dựng, ban hành và tuân thủ các quy trình của hệ thống Internet Banking.

d) Sử dụng các công cụ giám sát, theo dõi hiệu năng của hệ thống chính và hệ thống dự phòng bảo đảm hoạt động liên tục.

3. Đảm bảo tính toàn vẹn

a) Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin trong quá trình xử lý, lưu trữ và truyền nhận giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và khách hàng.

b) Kết hợp các biện pháp an ninh về mặt hành chính và công nghệ trong:

- Truy cập vật lý;

- Truy cập lô gíc;

- Quá trình nhập, xử lý, truyền dẫn, kết xuất, lưu trữ, khôi phục dữ liệu.

4. Xác thực khách hàng và xác thực giao dịch

a) Đảm bảo xác thực và nhận dạng được khách hàng khi khách hàng truy tìm cập và sử dụng dịch vụ Internet Banking.

b) Sử dụng xác thực 2 yếu tố trên hệ thống Internet Banking khi thực hiện giao thiệp thanh toán và các giao thiệp quan trọng như: tạo kết nối giữa các tài khoản, đăng ký thanh toán cho bên đồ vật ba, đổi thay hạn mức giao thiệp trong ngày, đổi thay thông tin tài khoản liên quan tới dữ liệu cá nhân của khách hàng (như địa chỉ cơ quan hoặc nhà riêng, số điện thoại đi động liên lạc, địa chỉ thư điện tử và các thông tin khác nhằm xác thực khách hàng).

5. Bảo vệ khách hàng

a) Cung cấp toàn bộ thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng trước khi ký kết hiệp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng. Trong hiệp đồng cung cấp dịch vụ phải nêu rõ việc tổ chức cung cấp dịch vụ bảo đảm các khoản nêu ra tại Điều này đối với khách hàng. Đơn vị cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các điều khoản thuộc trách nhiệm của mình nêu trong hiệp đồng cung cấp dịch vụ ký kết với khách hàng.

b) Trong hiệp đồng cung cấp dịch vụ, tổ chức cung cấp dịch vụ phải nêu rõ trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet Banking; nêu rõ cách thức ngân hàng thu thập; sử dụng thông tin khách hàng, cam kết không bán, tiết lộ, rò rỉ các thông tin đó.

c) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ phân phối phần mềm cho khách hàng qua môi trường Internet.

d) Chịu trách nhiệm kiểm tra, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng chống giả mạo website cung cấp dịch vụ Internet Banking của tổ chức cung cấp dịch vụ; song song có trách nhiệm thông báo phương thức xác định website thật tới khách hàng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download