hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 49/2013/QĐ-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 49/2013/QĐ-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Quyết định 49/2013/QĐ-BXD phê phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số một - TNHH MTV công đoạn 2012-2015 và tầm nhìn tới 5 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 49/QĐ-BXD
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ một - TNHH MTV GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước công đoạn 2011 - 2015;

Tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản số 10807/BKHĐT-PTDN ngày 26/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 4562/BNV-TCBC ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ, số 4570/LĐTBXH-LĐTLngày 06/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số 17048/BTC-TCDN ngày 07/12/2012 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số một - TNHH MTV (CC1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số một - TNHH MTV công đoạn 2012-2015 và tầm nhìn tới 5 2020” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

Bảo đảm Tổng công ty Xây dựng số một - TNHH MTV (CC1) có cơ cấu hợp lý, tụ tập vào các lĩnh vực xây lắp; đầu tư các dự án theo hình thức BT, BOT, BOO và PPP; sản xuất nguyên liệu xây dựng, công nghiệp và điện năng; phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả sản xuất buôn bán và năng lực cạnh tranh; đi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản lý theo các thông lệ quốc tế.

II. NỘI DUNG:

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề buôn bán chính:

Ngành xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng công nghệ, hạ tầng giao thông và môi trường đô thị;

Ngành sản xuất nguyên liệu xây dựng, công nghiệp; sản xuất và buôn bán điện năng;

Đầu tư và buôn bán các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và vệ sinh môi trường theo hình thức BT, BOT, BOO và PPP.

b) Ngành, nghề buôn bán liên quan:

Tư vấn Xây dựng (bao gồm tư vấn giao diện, giám sát, đầu tư, kiểm định các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật);

Đầu tư và buôn bán bất động sản.

c) Các ngành, nghề buôn bán khác được Bộ Xây dựng ưng ý.

2. Vốn điều lệ: do Bộ Xây dựng phê phê duyệt điều chỉnh, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính.

3. Phân loại, xếp đặt các doanh nghiệp hiện có trực thuộc CC1 công đoạn 2012-2015:

a) Công ty mẹ: thực hiện cổ phần hóa theo Văn bản số 283/TTg-ĐMDN ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê phê duyệt phương án xếp đặt doanh nghiệp 100% vn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng.

b) Các công ty giữ nguyên doanh nghiệp, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ, gồm:

Văn phòng;

Phòng Tổ chức - Pháp chế;

Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư;

Phòng Tài chính kế toán;

Phòng Quản lý dự án;

Các Ban quản lý dự án đầu tư;

Các Ban điều hành các dự án xây lắp.

c) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

Công ty cổ phần Mê Kông (dự kiến cổ phần hóa cùng Công ty mẹ);

Công ty cổ phần Xây dựng số một Việt Hưng;

Công ty cổ phn Xây dựng số một Việt Nguyên;

Công ty cổ phần Xây dựng số một Việt Quang;

Công ty cổ phần Xây dựng số 14;

d) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ từ 36% tới 50% vốn điều lệ, gồm:

Công ty cổ phần Thủy điện ĐakR’tih;

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu Đồng Nai;

Công ty cổ phần Xây dựng số một Việt Hòa;

Công ty cổ phần Xây dựng số một Việt Sơn;

Công ty cổ phần Xây dựng số một Việt Tổng;

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư;

Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa;

Công ty cổ phần Trường Giang.

e) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ dưới 36% vốn điều lệ, gồm:

Công ty cổ phần Chương Dương;

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng;

Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Cửu Long;

Công ty cổ phần Xây dựng số 5;

Công ty cổ phần Miền Đông.

4. Trường hợp cần thiết, thành lập thêm Công ty con mới và tham gia góp vốn vào Công ty liên kết khác để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất buôn bán, Tổng công ty xây dựng phương án trình Bộ Xây dựng xem xét, phê phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

5. Lộ trình thoái vốn tới 5 2015: Thoái vốn của Công ty mẹ tại các doanh nghiệp sau:

Công ty cổ phần Xây dựng số một Việt Thành An;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng An Thịnh;

Công ty Liên doanh Lenex;

Công ty cổ phần Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch;

Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương.

6. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tụ tập vào các nội dung sau:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động, hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ;

b) Hoàn thiện chiến lược phát triển công đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn tới 2020; trong đó tụ tập đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực máy móc vật dụng, thi công, chất lượng nguồn nhân lực; xếp đặt, kiện toàn mô hình doanh nghiệp, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa;

c) Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của CC1 đối với người đại diện phần vốn của CC1 tại các doanh nghiệp khác;

e) Tiếp cận để tham gia Chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Chính phủ Việt Nam vay nhằm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan liên quan; chủ trì, phối hp với các công ty liên quan kịp thời đề nghị xử lý các vướng mắc phát sinh.

b) Chủ trì, phối hợp với các công ty liên quan doanh nghiệp giám định để trình Bộ phê phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CC1;

c) Hướng dẫn, phối hợp với CC1 lập phương án, lộ trình thoái vốn đối với các khoản đầu tư được nêu tại Khoản năm Phần II Điều này.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

a) Thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của CC1, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính;

b) Chủ trì, phối hợp với các công ty liên quan doanh nghiệp giám định để trình Bộ phê phê duyệt Chiến lược phát triển công đoạn 2012-2015, tầm nhìn tới 2020;

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn CC1 xây dựng Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của CC1 đầu tư vào doanh nghiệp khác;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện Khoản một, hai Phần III Điều này.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số một - TNHH MTV:

a) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Xây dựng Chiến lược phát triển công đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn tới 5 2020, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

b) Xây dựng phương án doanh nghiệp lại sản xuất buôn bán, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đề án này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực và tránh cạnh tranh nội bộ;

c) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của CC1 đầu tư vào doanh nghiệp khác;

d) Xây dựng phương án và lộ trình cụ thể để hết 5 2015 hoàn thành thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp nêu ở Khoản năm Phần II Điều này, trình Bộ xem xét, phê duyệt;

đ) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu ở Khoản sáu Phần II Điều này.

Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con theo quy định.

e) Tham gia, doanh nghiệp, triển khai các nội dung công việc thuộc Chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” được Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

f) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện đề án này.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số một - TNHH MTV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghip;
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
Bộ trưởng (để b/c);
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để phối hp);
Tổng công ty XD số một - TNHH MTV;
Vụ KHTC, TCCB;
Lưu VT, ĐMDN (N20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

Trần Văn Sơn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download