hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng dịch vụ bảo vệ an ninh dành cho bên thuê và bên thực hiện dịch vụ nhằm thỏa thuận các đặc thù, điều khoản trong công việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

Hà nội, ngày........... tháng............ 5...........

Tại: .................................................................................................

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên thuê dịch vụ):........................................................................................................

Đại diện : .................................................................................. Chức vụ: ..................................

Trụ sở : ........................................................................................................................................

Điện thoại : ..................................................................................................................................

BÊN B (Bên thực hiện dịch vụ):................................................................................................

Đại diện : ................................................................................... Chức vụ: ..................................

Trụ sở : .........................................................................................................................................

Điện thoại : ...................................................................................................................................

Hai bên hợp nhất, thoả thuận và cùng nhau ký kết hiệp đồng có nội dung sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.

Bên B thực hiện dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ nhà xưởng, tài sản, an ninh thứ tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn cho tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trong khuôn khổ bảo vệ.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.

Từ ngày.......tháng 5 2006 tới ngày.......tháng 5 200..

Thời gian làm việc:...... giờ/ngày (từ....giờ tới.... giờ)

Địa điểm làm việc:.............................................................................................................................

Công việc phải làm như điều một và:....................................................................................................

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

3.một - Cung cấp đầy đủ chính xác các yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm việc.

3.hai - Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.

3.3 - Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.

3.4 - Đơn phương chấm dứt hiệp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.

4.1- Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A

4.2- Bảo đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và các thông tin khác cho/của bên A.

4.3- Tự lo chỗ ăn, ở, dụng cụ di chuyển, các công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc theo thỏa thuận của 2 bên.

4.4- Tự chịu mọi rủi ro, đóng bảo hiểm xã hội và các bảo hiểm khác cho người lao động(nhân viên bảo vệ).

4.5- Tự chịu trách nhiệm do hành vi vượt qua mức cho phép của công việc hay vi phạm pháp luật.

4.6- Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A/khách hàng của bên A và bên vật dụng 3.

ĐIỀU 5: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

5.1- Phí dịch vụ (tính theo mục tiêu hoặc theo thời gian bảo vệ mục tiêu):

5.hai - Phương thức thanh toán:

- Phí tại khoản 3.một thanh toán hàng tháng vào ngày......................................

- Phí trên chưa/không bao gồm thuế VAT (10%)

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

- Mọi tranh chấp liên quan tới Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp 2 bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 trang, được lập thành 0 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, B lưu 01 bản.

BÊN A                                                                                               BÊN B

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download