hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ,Quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ

---------------

Số: 20/2014/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 5 2014 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 5 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2008 của của Chính phủ Quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc nhập cảng máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện và thủ tục nhập cảng máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả phụ tùng, linh kiện, bộ phận thay thế.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập cảng máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:

a) Quá cảnh; chuyển khẩu; nhất thời nhập, tái xuất (trừ các hiệp đồng gia công; trường hợp nhập cảng để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư); nhất thời xuất, tái nhập; thực hiện hợp đồng dịch vụ tu sửa, bảo dưỡng;

b) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong nước chưa sản xuất được;

c) Nhận chuyển giao từ các khu chế xuất trong nước;

d) Phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng;

đ) Hàng giúp đỡ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc nhập cảng máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Điều một Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dây chuyền công nghệ là hệ thống các đồ vật, công cụ, dụng cụ được bố trí lắp đặt theo sơ đồ, quy trình công nghệ bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất sản phẩm.

2. Thời gian sử dụng (tính theo năm) là thời gian được xác định từ 5 sản xuất tới 5 nhập cảng của máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

3. Chất lượng còn lại (tính theo %) so với chất lượng ban đầu là mức độ đạt được của các thông số công nghệ của máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng so với các thông số công nghệ của máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ khi chưa sử dụng (mới 100%).

Điều 4. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu

1. Khuyến khích doanh nghiệp nhập cảng máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ mới, công nghệ cao, trình độ công nghệ tiên tiến.

2. Máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập cảng phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tằn tiện năng lượng và bảo vệ môi trường.

3. Máy móc, đồ vật, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập cảng ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này, phải đáp ứng các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ, ngành về nhập cảng hàng hóa.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download