hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn tiếng Anh - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 3), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn tiếng Anh - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 3) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 7,Đề kiểm tra tiếng Anh
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HÒA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Circle the best answer A, B, C or D to complete each of the following sentences (3.0 points)

1. - I don’t like jazz music. - _______________
A. I do either     B. I am, too       C. Neither do I       D. So do I

2. Phong usually ________ TV in the evening, but yesterday evening he ________to music.
A. watches….. listens        B. watches….. listened          C. watches….. is listening          D. watched….. listens

3. How many people will take part ________the WTS day?
A. on       B. for       C. in        D. at

4. My mother always drives ________ .
A. careful        B. carefully         C. slow          D. fastest

5. You ought to ________ to the dentist.
A. going          B. to go         C. go          D. will go

6. Stop, please! That's too ________sugar.
A. many         B. some         C. much         D. few

7. I am glad ________you're feeling better.
A. hear       B. hearing         C. heard         D. to hear

8. I would like ________ you about my school and my teachers.
A. to tell        B. telling        C. tell        D. tells

9. I don't like coffee. Lan doesn't like it, ________.
A. neither        B. either      C. too        D. so

10.You must drink ________water every day.
A. many         B. few        C. much        D. any

11.Ha likes candy. ________do we.
A. Neither        B. So         C. Either           D. Too

12.Let's ________to the zoo.
A. to go      B. goes      C. going       D. go

II. Supply the correct form of the verbs in brackets: (2.0 points)

1. My father (play)............... roller-skating when he was a child.

2. The disease (spread)....................... fast now.

3. I like (watch).................. basketball.

4. Marie Curie (receive)..............the Nobel Price for Chemistry in 1911.

5. Ba and Hoa would like (visit)............... Hong Kong.

6. We can (enjoy)................. traditional music.

7. Lan always (watch).................. TV in the evening.

8. Many years ago, most people in Vietnam (not have).............. TV sets.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download