hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 03/MGTH: Quyết định về việc miễn (giảm) thuế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 03/MGTH: Quyết định về việc miễn (giảm) thuế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu miễn giảm thuế

Mẫu số: 03/MGTH quyết định về việc miễn (giảm) thuế ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số: 03/MGTH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

------------

Số: ................         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

............, ngày .......... tháng ........ 5 .....

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn (giảm) thuế cho.............
 

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... 5 .... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế số ...... ngày ... tháng ... 5 ... kèm theo hồ sơ của .....(tên người nộp thuế, mã số thuế)....;

- Theo đề nghị của ......;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn (giảm) thuế cho .....(tên người nộp thuế, mã số thuế)......, với tổng số tiền thuế được miễn (giảm) là:

............................................đồng (bằng chữ: .........................................................), trong đó:

Thuế TNDN: .................... đồng, kỳ tính thuế ................

Thuế TTĐB: ...................... đồng, kỳ tính thuế: ..............

Thuế Tài nguyên: ............... đồng, kỳ tính thuế: .............
........

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

...(tên người nộp thuế)..., ...(trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế) ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download