hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 111/2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 111/2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su xuống 0%

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo  chính thức có hiệu lực từ ngày 02/10/2014. Theo đó, mức thuế suất của các mặt hàng sau sẽ là 0% (hiện hành là 1%).

Xem chi tiết bảng .

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 111/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

Hà Nội, ngày....tháng.....5.......

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU THUỘC
NHÓM 40.01, 40.02, 40.05 QUY ĐỊNH TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH
KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế du nhập ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khuông thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế du nhập ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khuông thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu 1 số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Điều một. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu 1 số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế du nhập ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai tháng 10 5 2014.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:

 • Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
 • Văn phòng TW và các ban của Đảng;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Tòa án nhân dân TC;
 • Viện Kiểm sát nhân dân TC;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
 • Công báo;
 • Website Chính phủ;
 • Website Bộ Tài chính;
 • Các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính;
 • Lưu: VT, CST (PXNK). 

DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2014/TT-BTC ngày …/…./2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Thông tư 111/2014/TT-BTC

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download