hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Hóa

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 8

Đề số hai (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu một. Ghép 1 trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với 1 chữ số một hoặc hai, 3, 4, năm, ở cột II để có nội dung phù hợp.

Hãy khoanh tròn 1 trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu hai. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?
A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4
B. Fe2O3, O3, CaCO3, CO2
C. CaO, CO2, Fe2O3, SO2
D. CO2, SO2, Na2SO4, Fe2O3

Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?
A. HCl, HNO3, NaOH, NaCl
B. HNO3, SO2, H2SO4, Ca(OH)2
C. HCl, H2SO4, NaNO3, HNO3
D. HNO3; H2SO4, HCl, H3PO4 .

Câu 4. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ?
A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl
B. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4
C. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO
D.` Mg(OH)2  Ca(OH)2, KOH, NaOH .

Câu 5. Có các phản ứng hóa học sau:
một. H2 + PbO → Pb + H2O
hai. CaO + CO2 → CaCO3
3. 2H2 + O2 → 2H2O
4. Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe
năm. 3Fe + 2O2 → Fe3O4
sáu. CaO + H2O → Ca(OH)2
bảy. 2Cu + O2 → 2CuO
8. 2CO + O2 → 2CO2

Nhóm các phản ứng hóa học nào sau đây vừa thuộc loại phản ứng hóa hợp vừa thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?
A . một , hai , 4 , 5
B. hai , 3 , sáu , 7
C. 3 , năm , bảy , 8
D . năm , hai , bảy , 8

Câu sáu. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế hai,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm là
A. 15,8           B. 31,sáu              C. 23,bảy              D. 17,3

Câu bảy. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là
A. 40 gam          B. 30 gam              C. 20 gam             D. 50 gam

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download