hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

 

 

 TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ 

---------------

Mẫu số: 09/KTTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày.......... tháng ........ 5 ......

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc cung cấp thông tin
 

Căn cứ Thông báo số .................................. của cơ thuế quan ................................. ngày ........... tháng ....... 5 ........... về việc yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế.

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng ..... 5 .........

Tại: .............................................................................................................................

I. Đại diện cơ quan thuế:

Ông/Bà: .................................................... - Chức vụ: ...............................................

II. Người cung cấp thông tin:

Ông (bà): ...................................................................................................................

CMND số: ..................................................................................................................

Chức vụ: .................................. đại diện cho ........................ – MST: ......................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

III. Nội dung làm việc:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

IV. Các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế:

1 ...................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho người cung cấp thông tin.

Sau khi đọc lại biên bản, các người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ......................................................

 NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THANH TRA VIÊN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Việc thu thập thông tin phải được thực hiện tại hội sở cơ thuế quan.

2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc.

3. Đối với các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ thuế quan, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao.

4. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download