hoặc
Tài liệu học tập Công văn 340/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 340/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Thực hiện Nghị định 20/2006/NĐ-CP

Công văn 340/GSQL-GQ1 về thực hiện Nghị định 20/2006/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

Số: 340/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị định số 20/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 5 2013

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1234/HQHCM-GSQL ngày 16/4/2013 của tổ chức về việc lựa chọn tổ chức giám định phục vụ mục đích quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về hải quan đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan TP.HCM về việc lựa chọn các tổ chức sự nghiệp công nghệ thuộc các Bộ quản lý để giám định phục vụ mục đích quản lý hải quan quy định tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp theo là các thương nhân giám định đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 20/2006/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan hải quan không kiểm tra năng lực giám định của thương nhân.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để tổ chức biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhất Kha

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download