hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế số 01/2015/TT-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế số 01/2015/TT-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Quy định về phòng chống HIV

Thông tư số 01/2015/TT-BYT về hoạt động phòng chống HIV/AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người), được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tham mưu phòng, chống HIV/AIDS. Hướng dẫn triển khai hoạt động tham mưu phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở y tế.

Hướng dẫn phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế

BỘ Y TẾ
-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/2015/TT-BYT  Hà Nội, ngày 27 tháng hai 5 2015


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI CƠ SỞ Y TẾ

Căn cứ Khoản hai Điều 22 của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét yêu cầu của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tham mưu phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nội dung, tổ chức hoạt động tham mưu phòng, chống HIV/AIDS, tham mưu trước và sau xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế.

Điều hai. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giai đoạn cửa sổ là khoảng thời gian mà cơ thể người đã mang HIV, nhưng chưa sinh ra đủ kháng thể để có phát hiện được bằng các xét nghiệm thông thường.

2. Kết quả xét nghiệm HIV không xác định là việc chưa xác định được sự có mặt của kháng thể kháng HIV trong máu, có thể không nhiễm HIV hoặc đã nhiễm HIV ở công đoạn cửa sổ.

3. Nhân viên tham mưu là người đã được đào tạo về HIV/AIDS tại các cơ sở đào tạo y học hoặc đã được đào tạo về tham mưu phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở đào tạo liên tục theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 22/2013/TT-BYT).

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Bảo đảm tính bí mật thông tin của người được tư vấn.

2. Bảo đảm tham mưu theo đúng nội dung quy trình theo quy định của pháp luật.

3. Việc thông báo kết quả xét nghiệm dương tính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06 tháng 01 5 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và Thông tư số 09/2012/TT-BYT ngày 24 tháng năm 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

4. Bảo đảm giới thiệu chuyển gởi người có kết quả HIV dương tính tới dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong văn bản này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung sẽ thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 5 2015.

2. Bãi bỏ các quy định sau đây kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 647/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn tham mưu và xét nghiệm HIV tự nguyện;

b) Khoản năm Điều một và cụm từ “Khoản 5” tại Khoản hai Điều 3 Thông tư số 33/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 8 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc xét nghiệm HIV yêu cầu trong 1 số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp

Các cơ sở y tế đang tổ chức hoạt động tham mưu phòng, chống HIV/AIDS được tiếp tục hoạt động nhưng phải củng cố, hoàn thiện để đáp ứng điều kiện của Thông tư này trước ngày 01 tháng 01 5 2017.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, công ty trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, giả dụ có khó khăn vướng mắc, các công ty, địa phương báo cáo về Bộ Y tế để nghiên cứu, giải quyết./.

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download