hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 38/2010/TT-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 38/2010/TT-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm

Thông tư số 38/2010/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn kiểm tra cuối 5 việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm. 

BỘ Y TẾ
-------------------

Số: 38/2010/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn kiểm tra cuối 5 việc thực hiện các quy định
quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm
---------------------

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Dược số 34/2005 - QH 11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định công ty các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định công ty các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn hoạt động kiểm tra cuối 5 việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, công ty, cá nhân có hoạt động liên quan tới thuốc và mỹ phẩm tại Việt Nam.

Chương II
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

Điều hai. Thẩm quyền kiểm tra

1. Bộ Y tế kiểm tra Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Sở Y tế kiểm tra các công ty trực thuộc Sở Y tế và các công ty có hoạt động về dược, mỹ phẩm đóng trên địa bàn (bao gồm cả các công ty trực thuộc Bộ Y tế, các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download