hoặc
Tài liệu học tập Công văn 136/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 136/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Gia công quặng Titan cho đối tác nước ngoài

Công văn 136/GSQL-GQ1 về gia công quặng Titan cho đối tác nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 136/GSQL-GQ1
V/v: Gia công quặng Titan
cho đối tác nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 5 2013   

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 26/HQĐNa-GSQL ngày 07/01/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc gia công quặng titan cho đối tác nước ngoài của Công ty CP Khoáng sản Bằng Hữu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc gia công hàng hóa cho đối tác nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục I Chương VI Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; về thủ tục hải quan căn cứ theo quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Do vậy, đối với trường hợp Công ty CP Khoáng sản Bằng Hữu nhận gia công quặng titan cho đối tác nước ngoài đã được Bộ Công Thương hướng dẫn tại 12415/BCT-CNNg ngày 24/12/2012, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể, theo đúng quy định để cơ quan Hải quan và doanh nghiệp có cơ sở thực hiện hợp nhất./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download