hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng access 2003, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 4.43 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng access 2003 có 8 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Tin học văn phòng,Luyện thi chứng chỉ A,B,C,Bài giảng access 2003
Chương 0: Giới thiệu Cơsởdữliệu(CSDL, database) là 1 bộsưu tập các dữliệu tác nghiệp được lưu trữlại và được các hệ ứng dụng của 1 xí nghiệp cụthểnào đó sửdụng. Hệquản trịcơsởdữliệu(HQTCSDL, Database Management System-DBMS) là hệ thống phần mềm cho phép: • Định nghĩa, tạo lập: xác định kiểu, cấu trúc, ràng buộc dữliệu, lưu trữdữliệu trên các thiết bịnhớ. • Thao tác: truy vấn, cập nhật, kết xuất,... các CSDL cho các ứng dụng khác nhau Ví dụ:HQTCSDL MS SQL Server, MS Access, DB2, PostGreSQL, MySQL, Oracle, FoxPro, Foxbase,... Hệcơsởdữliệu(HCSDL, Database System) là 1 hệthống gồm 4 thành phần: • Hệquản trịcơsởdữliệu • Phần cứng • CSDL và phần mềm ứng dụng • Những người sửdụng Ví dụ:hệquản lý đào tạo, hệquản lý nhân sự, hệquản lý buôn bán,... Các tính năng của hệquản trịCSDL: • Quản lý dữliệu tồn tại lâu dài. • Truy xuất dữliệu 1 cách hiệu quả. • Hỗtrợít nhất 1 mô hình dữliệu. • Đảm bảo tính độc lập dữliệu. • Hỗtrợcác ngôn ngữcấp cao nhất thiết cho phép người sửdụng khái niệm cấu trúc của dữliệu, truy vấn nhập và thao tác dữliệu. • Điều khiển truy vấn nhập. • Sao lưu và hồi phục dữliệu.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download