hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1992/BGTVT-TCCB, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1992/BGTVT-TCCB có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”

Công văn 1992/BGTVT-TCCB về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hàng ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính công đoạn 2013-2015” do Bộ Giao thông chuyên chở ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Số: 1992/BGTVT-TCCB
V/v thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hàng ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính công đoạn 2013-2015”

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 5 2013

Kính gửi:

- Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục trực thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình nói chung cải cách hành chính nhà nước công đoạn 2011-2020, ngày 14/12/2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-BNV phê duyệt y Đề án "Tăng cường năng lực hàng ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính công đoạn 2013-2015" và Công văn hướng dẫn thực hiện số 757/BNV-CCHC ngày 04/3/2013. Để thực hiện các văn bản nói trên, Bộ Giao thông chuyên chở yêu cầu các cơ quan, công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quán triệt thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hàng ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính công đoạn 2013-2015" theo quy định tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 và Công văn hướng dẫn số 757/BNV-CCHC ngày 04/3/2013 của Bộ Nội vụ tại cơ quan, công ty mình;

2. Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giao thông vận tải), Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính trong công ty làm công tác công ty cán bộ của cơ quan, công ty mình để thực hiện chức trách, nhiệm vụ quy định tại khoản một, mục II, Điều một Quyết định số 1333/QĐ-BNV;

- Lập danh sách công chức chuyên trách cải cách hành chính (theo Biểu mẫu 2) gởi về Bộ Giao thông chuyên chở (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 22/3/2013;

- Xây dựng vị trí việc làm đối với công chức chuyên trách cải cách hành chính theo quy định tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV và hướng dẫn tại Công văn số 757/BNV-CCHC;

- Ưu tiên bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính là công chức có năng lực và phẩm chất, năng động, sáng tạo, trong độ tuổi phát triển và tâm huyết với công việc cải cách hành chính.

3. Đối với cơ quan, công ty không được bố trí người làm chuyên trách công tác cải cách hành chính thì bố trí công chức, viên chức làm kiêm nhiệm công tác cải cách hành chính có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Đăng ký đào tạo, bổ dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính

Thực hiện nhiệm vụ bổ dưỡng, đào tạo cho cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính ở các cơ quan trực thuộc Bộ (Quyết định số 3187/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 5 2013); theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông chuyên chở yêu cầu các cơ quan, công ty gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học – Công nghệ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực thuộc lập danh sách đăng ký đào tạo, bổ dưỡng về cải cách hành chính theo biểu mẫu một gởi về Bộ Giao thông chuyên chở (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 18/3/2013 (các cơ quan, công ty khác căn cứ khối lượng công việc và nhiệm vụ cụ thể cải cách hành chính có thể cử công chức tham gia).

Để kịp đăng ký với Bộ Nội vụ, yêu cầu các cơ quan, công ty gởi trước công văn đăng ký và biểu mẫu một qua thư điện tử HaLT@mt.gov.vn./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ CCHC Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (LeHa).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Trường

 BIỂU MẪU 1
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Công văn số 1992/BGTVT-TCCB ngày 12/3/2013)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Chức danh

Trình độ QLNN

Các khóa đào tạo, bổ dưỡng về CCHC đã tham gia (năm….)

Ghi chú

Nam

Nữ

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các cơ quan/đơn vị gởi trước ngày 18/3/2013

BIỂU MẪU hai

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Công văn số 1992/BGTVT-TCCB ngày 12/3/2013)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Chức danh

Trình độ cm, nv

Trình độ QLNN

Ghi chú

Nam

Nữ

A

B

1

2

3

4

5

6

1.

Ví dụ: Nguyễn Văn A

1960

 

Phòng Tổ chức cán bộ - Tổng cục ĐBVN

Chuyên viên chính

Đại học KTQD

Chuyên viên chính

 

2.

Nguyễn Thị B

 

1981

Phòng A – Cục ĐTNĐ

Phó trưởng phòng

Đại học KTQD

Chuyên viên

Kiêm nhiệm 50%

3.

Nguyễn Thị C

 

1972

Vụ TCCB – Bộ GTVT

Chuyên viên

Đại học ...

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột 6: Đối với công chức kiêm nhiệm làm công tác cải cách hành chính, ghi rõ chiếm tỷ trọng bao nhiêu thời gian trong ngày, tuần, tháng, 5 của mỗi công chức.

- Các cơ quan/đơn vị gửi trước ngày 22/3/2013

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download