hoặc
Tài liệu học tập Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu đăng ký kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số: …………..

………, ngày …… tháng ….. 5 …….

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký buôn bán tỉnh, thành phố ………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..............................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán (chỉ kê khai giả dụ không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):       

Đề nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản năm Điều sáu Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 5 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, đề nghị cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đối với các ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký buôn bán như sau1:

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gởi kèm:
- ……………………….
- ………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

_______________________

1Cách ghi ngành, nghề buôn bán thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download