hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Trung Mầu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Trung Mầu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề thi Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm trường Tiểu học Trung Mầu gồm 4 câu hỏi lớn với các dạng đề khác nhau, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập Tiếng Anh hữu ích dành cho các em học sinh lớp năm. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

Trường Tiểu học TRUNG MẦU

Kiểm tra: Tiếng Anh học kỳ II – lớp 5

Họ và tên:..............................................Lớp:.........

I/ Tick ( v) the sentences you hear. (2.năm pts)

1) What the weather like in summer?               4) We’re going to play badminton.

    What the weather the like in winter?                We often play badminton.

2) You should see a doctor.                            5) What did you do last weekend?

     You shouldn’t see a doctor.                           What did you do last week?

3) It’s on your right.

    It’s on your left.

II/ Cọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại. (2,5pts)

1) Some Come Home Love

2) What Want Bank Watch

3) Thin They Touthache Thousand

4) Water Brother Sister Engineer

5) Time First Third Birthday

III/ Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu. (2,năm pts)

1) ...........did you live last year ?

A - how                B - where                  C - what

2) .............you go to shool yesterday ?

A - did                 B - are                       C - do

3) What's the matter with you ?

I have a.................

A - cold              B - book                     C - hat

4) What's the ................like today ?

A - season         B - weather                 C - spring

5) .........it is hot, I go swimming.

A - what             B - where                    C – when

IV/ Read and answer the questions: (2,5pts)

Tony was born in 1998 in London, Last summer he went to Vietnam. First, he visited Ho Chi Minh City. He visited Dam Sen Park. After that, he flew to Hue to see his sister, Linda. Then, he traveled to Hanoi. Finally, he visited Ha Long Bay and took a lot of photos. He bought some souvenirs for his friends.

Questions:

1) When was Tony born?

………………………………………………………………………….

2) Where did he go last summer?

………………………………………………………………………….

3) What did he do in Ho Chi Minh City?

………………………………………………………………………….

4) Who did he visit in Hue?

………………………………………………………………………….

5) What did he do in Ha Long Bay?

………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

I/ Tick ( v) the sentences you hear. (2.năm pts)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1) What the weather like in summer?

2) You should see a doctor.

3) It’s on your left.

4) We often play badminton.

5) What did you do last weekend.

II/ Chọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại. (2,5pts)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1) Love

2) Bank

3) They

4) Engineer

5) Time

III/ Chọn từ thích hợp hoàn thành câu (2,năm pts)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1) Where

2) did

3) cold

4) weather

5) When

IV/ Read and answer the questions: (2,5pts)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1) He was born in 1998

2) Last summer he went to Vietnam

3) He visited Dam Sen Park.

4) He saw his sister.

5) He took a lot of photos and bought some souvenirs for his friends.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download