hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------------------- 

Số: 32/2010/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
-----------------------

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 5 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ và các cơ quan khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ, cung cấp mẫu đơn yêu cầu cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định.

3. Quản lý hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

4. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật đo đạc và bản đồ của các công ty được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; phát hiện các vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Định kỳ hằng 5, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong khuôn khổ cả nước. Báo cáo được lập theo Mẫu số sáu kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Trách nhiệm của công ty hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Lập hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và gởi hồ sơ tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

3. Nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo bằng văn bản với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam khi có 1 trong các đổi thay sau: đổi thay người chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc người phụ trách công nghệ chính; đổi thay lớn về lực lượng công nghệ hoặc đồ vật công nghệ so với thời điểm được cấp phép mà ảnh hưởng tới việc thực hiện các nội dung hoạt động được cấp phép; đổi thay địa chỉ hội sở chính. Đối với các công ty quy định tại điểm b khoản hai Điều 8 phải song song báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Tổ chức đã được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ phải làm Hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép mới khi có đổi thay về tên gọi hoặc chuyển đổi loại hình hoạt động. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp trước đây phải nộp lại cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép để thu hồi và hủy.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download