hoặc
Tài liệu học tập Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định yếu tố về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 10/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]

TÊN CƠ QUAN
RA QUYẾT ĐỊNH

--------
Số: .../QĐ-[2]...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

...[3], ngày ... tháng ... 5 ...

QUYẾT ĐỊNH
Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

……………………[4]…………………….

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ Thông tư số ..../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... 5 2013 quy định yếu tố về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số ……ngày … tháng … 5 … do………… [5] ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ …………………………………………………………………….;

Xét yêu cầu của …………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Hủy Quyết định số ……ngày … tháng … 5 … do …………......….. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Lý do:[6]
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gởi đến ông(bà)/tổ chức: .................. để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định[7].

Điều 3. Các ông(bà)/đơn vị .............................. có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ................
- Lưu: ..........

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và công nghệ trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và công nghệ trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[5] Ghi rõ họ tên người ra Quyết định;

[6] Ghi rõ lý do hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[7] Trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download