hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, bình phục sức khỏe ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 01A-HSB

BẢO HIỂM XàHỘI …..….
BẢO HIỂM XàHỘI ….
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU,
THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC PHSK

Tháng .... 5 ....

(Đơn vị tính: ngày, một.000 đồng) 

 Mẫu số 01A-HSB

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

TRƯỞNG PHÒNG 
Chế độ BHXH (1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ...... tháng ..... năm ......

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- Lập theo tháng;

- (1) Nếu là danh sách do BHXH huyện lập thì không hiển thị nội dung này;

- Cột C (ghi chú) tổng hợp số lượt người hưởng trợ cấp do công ty giải quyết sai về điều kiện, mức hưởng hoặc lạm dụng quỹ.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu đơn sau:

- Danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi - Mẫu số 01B-HSB.

- Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, bình phục sức khỏe - Mẫu số 02-HSB.

- Báo cáo tổng hợp đối tượng và kinh phí giải quyết hưởng BHXH - Mẫu số 20-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download