hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 10,Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Đề thi giữa kỳ hai môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh 5 2015 có đáp án đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10 THPT ôn thi cuối 5. Đề thi có năm câu hỏi lớn, giúp các bạn ôn luyện lại kiến thức đã học trong 5 và nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh cần thiết.

Đề thi giữa kỳ hai môn Tiếng Anh lớp 10

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH - Khối 10.
Thời gian làm bài: 45’
Ngày thi: 30 tháng 3 5 2015.

Họ và tên: …………………….……… SBD:…………

Lớp: ……………………

I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words (1 pt).

1. A. actual                    B. visual                    C. sure                     D. jewellery

2. A. carnivore                B. dolphin                  C. organism              D. fauna

3. A. composed              B. organized              C. asked                   D. followed

4. A. species                  B. defence                 C. raise                    D. jazz

II. Put the words in brackets into the correct form (3 pts)

1. When I arrived at the bus-stop, the bus (just go) …………………………………

2. If he knew that it was dangerous, he (come) ………………………………….?

3. I’ll be angry if he (make) ……………………. any more mistake.

4. Cities (be) …………………. nicer places if there were no pollution.

5. I (give up) ………………………years ago if there were no support from Jane.

6. Two of the books which Tom lost on the bus (return) …………… to his main desk at his room.

III. Find the mistakes then correct them (2 pts)

1. Why are you turning the TV on for?

     A           B              C        D

2. She locked the door not to be disturbed

             A             B    C               D

3. I prefer detective films rather than horror ones which I find disgusting.

       A                                 B                  C                             D

4. The contamination of rivers, lakes, and seas lead to the death of the creatures that live in them

                  A                                                  B                                               C              D

IV. Rewrite each sentence using the words given at the beginning or in the brackets (2.năm pts).

1. The ship left before she reached the harbor.

By the time .................................................................................................................

2. I think you should go home early in order not to worry other people. (WERE)

If other people ..............................................................................................................

3. I didn’t fall and didn’t brake my leg either.

If I ..............................................................................................................................

4. The police made the youth empty his pocket

The youth ..................................................................................................................

5. If it doesn’t stop raining, we won’t get home.

Unless ......................................................................................................................

Đáp án đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ hai môn Tiếng Anh lớp 10

I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words (1 pt).

1. A. actual                    B. visual                    C. sure                     D. jewellery

2. A. carnivore                B. dolphin                  C. organism              D. fauna

3. A. composed              B. organized              C. asked                   D. followed

4. A. species                  B. defence                 C. raise                    D. jazz

II. Put the words in brackets into the correct form (3 pts)

1. When I arrived at the bus-stop, the bus (just go) ..had just gone

2. If he knew that it was dangerous, he (come) …would he come….?

3. I’ll be angry if he (make) …makes…. any more mistake.

4. Cities (be) …would be….. nicer places if there were no pollution.

5. I (give up) …would have given up…years ago if there were no support from Jane.

6. Two of the books which Tom lost on the bus (return) …were returned…… to his main desk at his room.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download