hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 16/2010/TT-NHNN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 16/2010/TT-NHNN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

Thông tư số 16/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

----------------------

Số: 16/2010/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 25 tháng 06 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010
của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
_________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5 1997; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5 2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 5 1997; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các doanh nghiệp tín dụng 5 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành 1 số quy định tại Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng (sau đây viết tắt là Nghị định số 10) như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) của Công ty thông tin tín dụng;

2. Hoạt động nghiệp vụ của Công ty thông tin tín dụng;

3. Quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin tín dụng.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Công ty thông tin tín dụng;

2. Tổ chức cấp tín dụng;

3. Khách hàng vay;

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin là hệ thống trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng dùng cho cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu giữ và thảo luận thông tin số.

2. Đội ngũ quản lý của Công ty thông tin tín dụng là các người giữ chức danh: thành viên Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Thành viên hợp danh, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty thông tin tín dụng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download