hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng ký gửi hàng hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng ký gửi hàng hóa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Mẫu Hợp đồng ký gởi hàng hóa của doanh nghiệp hoặc chủ hàng giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Hợp đồng số ……../HĐKG 

Hợp đồng này được thành lập ngày  … tháng … 5 ….

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

  1. BÊN GIAO HÀNG: …………(tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) ……………..…………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Đại diện là ông (bà): …………………………………… CMND số ………………………….…………

Cấp ngày …………………… tại ………………………………………………………….………………

2. BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: ………….. (tên cửa hàng, siêu thị)

Đại diện là: ……………………………. CMND số ……………………..……………………………….

Cấp ngày …………………… tại …………………………………………………………..……………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..……………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Hai bên thỏa thuận lập hiệp đồng ký gửi hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

  1. Bên chủ hàng …………………. Giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

Số TT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Chiết khấu

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

  1. Cửa hàng bán hàng chính yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
  2. Cửa hàng có quyền trả lại các mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ khước nhận ký gửi các mặt hàng chậm luân chuyển.

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

  1. Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp tới cửa hàng được).
  2. Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gởi về bất cứ lúc nào.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày nhất định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ cửa hàng

  1. Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.
  2. Bảng hiệu sẽ do chủ hàng giao diện đúng quy cách được Nhà nước cho phép.

Điều 5: Bảo hành, tu sửa hàng hóa

  1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, tu sửa hàng hóa trong quá trình giao thiệp với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí tu sửa, cung cấp phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.
  2. Việc đào tạo kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, tu sửa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên đồ vật ba. Bên nào cần chấm dứt hiệp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hiệp đồng chịu.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp trong hiệp đồng này 2 bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà 2 bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá tị như nhau.

                 ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                                   ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

                            Ký tên                                                                        Ký tên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download