hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1989/QĐ-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1989/QĐ-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 1989/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 5 2014 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ  NGÀY 16 THÁNG sáu NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ  NGÀY 15 THÁNG năm NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng sáu 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 5 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 5 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Đính chính 1 số nội dung của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng sáu 5 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 1 số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 5 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

1. Đính chính Điều sáu như sau:

Đã in là: “Điều sáu. Phân bổ tiền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng tại công trình hỗn tạp có nhà ở

Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng đa dạng tầng gắn ngay lập tức với đất được Nhà nước giao đất cho đa dạng đối tượng sử dụng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:...”

Sửa lại là: “Điều sáu. Phân bổ tiền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng tại công trình hỗn tạp có nhà ở

Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng đa dạng tầng gắn ngay lập tức với đất được Nhà nước giao đất cho đa dạng đối tượng sử dụng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước phải phân bổ để xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước trực tiếp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn ngay lập tức với đất đối với quỹ nhà thuộc sở hữu của Nhà nước tại các tòa nhà đa dạng tầng; không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp kinh tế để thực hiện dự án xây dựng nhà ở đa dạng tầng để bán hoặc để bán tính hợp cho thuê) được thực hiện như sau: ...”

2. Đính chính Điểm a Khoản hai Điều 9 như sau:

Đã in là: “Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ thuế quan phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để bổ sung hồ sơ.”

Sửa lại là: “Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ thuế quan phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để bổ sung hồ sơ.”

3. Đính chính Điểm một.2d Khoản một Điều 15 như sau:

Đã in là: “Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở phải có văn bản ưng ý của cơ quan nhà nước về phê phê chuẩn dự án và quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất;”

Sửa lại là: “Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội thì phải có quyết định hoặc văn bản ưng ý đầu tư, phê phê chuẩn dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng.”

4. Đính chính Khoản 4 Điều 19 như sau:

Đã in là: “4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số01/TKTH-SDDPNN mẫu số 02/TSDĐ,...”

Sửa lại là: “4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số01/TSDĐ, mẫu số 02/TSDĐ, ...”

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là 1 bộ phận không tách rời của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng sáu 5 2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản;
- Các tổ chức thuộc Bộ;
- Lưu: VT, QLCS.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download