hoặc
Tài liệu học tập Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Mẫu số: 02/SBH

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại:.....................................................

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO (tên công ty giao): BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN.............

- Địa chỉ: ................................................

- Ông, bà:…………………………… chức danh là đại diện

- CMT số:…………… do Công an…… cấp ngày

BÊN NHẬN (tên công ty nhận): CÔNG TY....................

- Địa chỉ:......................................

- Ông, bà:.................... chức danh: ..................

- CMT số:………. do Công an ….., cấp ngày ………..

Thực hiện giao, nhận sổ BHXH như sau:

1- Số lượng (bằng số):

- Bìa sổ (bằng số):………………… bìa, bằng chữ:

- Trang sổ tờ rời (bằng số):……… tờ, bằng chữ

2- Hiện trạng sổ BHXH lúc giao nhận:

Biên bản được lập vào hồi …….. giờ ……… phút, ngày…… tháng… năm…….

Biên bản được lập hai bản: Bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download