hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận KTCT: Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.12 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận KTCT: Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam có 25 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Kinh tế chính trị Mác-Lênin,
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là lý luận căn bản và giữ 1 vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận căn bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K.Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản tính của từng chế độ xã hội. Như vậy, qua lý luận hình thái kinh tế - xã hội giúp chúng ta nghiên cứu 1 cách đúng đắn và khoa học vận hành của xã hội trong mỗi công đoạn một mực. Để góp phần làm rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế - xã hội với các giá trị khoa học của nó, trong bài tiểu luận này, tác giả có một vài phân tích về vấn đề trên nhằm hiểu thêm về tính đúng đắn của nó.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download