hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 33/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 33/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh

Thông tư số 33/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc buôn bán trợ thời nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------

Số: 33/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc buôn bán trợ thời nhập tái xuất,
chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm
đông lạnh và không đông lạnh
----------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07 tháng bảy 5 2010 và công văn số 1445/TTg-KTTH ngày 13 tháng 8 5 2010 về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc buôn bán trợ thời nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh.

Điều hai. Quy định cụ thể

1. Tạm dừng buôn bán trợ thời nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh kể từ ngày 01 tháng 10 5 2010.

2. Đối với các lô hàng phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh trợ thời nhập để tái xuất hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam có vận đơn xếp hàng lên công cụ vận chuyển trước ngày 15 tháng 9 5 2010 và về tới cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 01 tháng 10 5 2010, thương nhân được thực hiện thủ tục trợ thời nhập để tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam tại Cơ quan Hải quan, không phải xin phép Bộ Công Thương.

3. Việc tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với các lô hàng phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh đã làm thủ tục trợ thời nhập, chuyển khẩu trước ngày 01 tháng 10 5 2010 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục
, các doanh nghiệp trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK(6)linhntm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thành Biên

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download