hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 20/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 20/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Thông tư số 20/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập cảng. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------

Số: 20/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định danh mục hàng tiêu dùng
để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
--------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 5 2005 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập cảng như sau:

Điều một. Danh mục hàng tiêu dùng

Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập cảng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày hai tháng bảy 5 2010.

2. Bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập cảng và Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT, ngày 16 tháng năm 5 2008 về việc bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập cảng, Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT, ngày 11 tháng 8 5 2008 của Bộ Công Thương về việc bổ sung ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập cảng.

3. Trong quá trình thực hiện, giả dụ phát sinh vướng mắc, thương nhân và các bên liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các tổ chức trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thành Biên

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download