hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 348/2013/QĐ-BNN-TT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 348/2013/QĐ-BNN-TT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Phê duyệt danh sách tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 - 2015

Quyết định 348/2013/QĐ-BNN-TT phê duyệt y danh sách công ty chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương công đoạn 2013 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

--------
Số: 348/QĐ-BNN-TT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 5 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/03/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt y Hội đồng tham mưu tuyển chọn công ty chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Dự án khuyến nông Trung ương công đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ các biên bản họp ngày 29/12/2012 của Hội đồng tham mưu tuyển chọn, xét chọn công ty chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Dự án Khuyến nông Trung ương công đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Tờ trình số 362/TTr-TT-KHTC ngày 15/02/2013 của Cục Trồng trọt xin phê duyệt y Kết quả tuyển chọn, xét chọn công ty chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các dự án khuyến nông Trung ương công đoạn 2013 - 2015;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê duyệt y danh sách các công ty chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương công đoạn 2013 - 2015 như sau:

1. Dự án Xây dựng mô hình Phát triển sản xuất đậu xanh ở 1 số vùng trồng chính

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (VAAS)

- Cá nhân chủ nhiệm: Hoàng Tuyển Phương

2. Dự án Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn tại 1 số tỉnh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Cá nhân chủ nhiệm: Trần Văn Khởi

3. Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ phục vụ sản xuất 1 số giống cây trồng vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

- Đơn vị chủ trì: Viện Nông hóa Thổ nhưỡng (VAAS)

- Cá nhân chủ nhiệm: Ngô Văn Khang

4. Dự án Phát triển sản xuất nấm tụ họp ở 1 số tỉnh phía Bắc

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Cá nhân chủ nhiệm: Vũ Thị Thủy

Điều hai. Các Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán yếu tố trình Bộ phê duyệt y để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các công ty, cá nhân có tên tại Điều một và Thủ trưởng các công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Bá Bổng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download