hoặc
Tài liệu học tập Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép

Tên đơn vị:...................
Địa chỉ:........................
Điện thoại:...................
Cơ quan chủ quản:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

----------------------- 

.........., ngày........ tháng........5 .......

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

STT

Tên người lao động nước ngoài

Năm sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày kết thúc làm việc

Công việc đảm nhận

Thuộc đối tượng

Nam

Nữ

Không phải cấp GPLĐ theo quy định tại khoản một Điều sáu Nghị định 105

Người lao động vào để thực hiện các loại hiệp đồng (trừ HĐLĐ)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

Ngày.........tháng.......5..........
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download