hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Về đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức năm 2011 và 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB về đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức 5 2011 và 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------------
Số: 1823/LĐTBXH-TCCB
V/v: đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức,
viên chức 5 2011 và 2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 5 2012

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan Nhà nước và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Năm 2011, Bộ đã đăng ký cho công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp với Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, tới nay Bộ Nội vụ vẫn chưa doanh nghiệp thi. Trong khi chờ hướng dẫn chính thức của Bộ Nội vụ, Bộ đề nghị Thủ trưởng các doanh nghiệp căn cứ yêu cầu nhiệm vụ; vị trí việc làm; chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ đối với ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp, tiếp tục đăng ký nhu cầu và cử công chức, viên chức tham gia dự thi nâng ngạch lên ngạch chính và cao cấp 5 2012 để tổng hợp chung cho 02 5 và gởi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/6/2012.

Cụ thể:

- Công văn và danh sách chung đối với cả số đăng ký thi 5 2011 và 2012 (theo mẫu số 03 ban hành tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

- Hồ sơ chỉ đối với các trường hợp đăng ký của 5 2012 (số đăng ký 5 2011 đã gởi về Vụ Tổ chức cán bộ).

Sau thời gian nêu trên, doanh nghiệp nào không gởi đăng ký, Bộ coi như doanh nghiệp không có nhu cầu cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TCCB.                                                                           

 TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 (đã ký)

Lê Văn Chương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download